Oferta

KOMU POMAGAMY ?


EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach obejmujących:

SZKODY OSOBOWE

Dotyczy urazów, obrażeń ciała, cierpień psychicznych powstałych na skutek zdarzeń takich jak :

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych
Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy – o ile nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku. Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków
Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączną przyczyną wypadku.

odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach innych sytuacjach

zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku
Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13. Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

WYPADKI PRZY PRACY

odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy 
Osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy przysługuje odszkodowanie z ZUS, a ponadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Dla przyjęcia odpowiedzialności pracodawcy zwykle udowodnić trzeba jego winę np. niewłaściwą organizację warunków pracy, stąd niezwykle ważne jest zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia (wykonanie zdjęć, zebranie oświadczeń świadków) oraz nie podpisywanie protokołu wypadku kiedy nie odpowiada on rzeczywistości.

WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Odszkodowania dla osób, które uległy w wypadkach w gospodarstwach rolnych.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, ost. zm. DZ. U. Nr 79 z 2009 r. 667), za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
a. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej
b. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
c. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej, albo w drodze powrotnej.

Udział wypadków w rolnictwie indywidualnym w ogólnej liczbie wypadków w Polsce wynosi ponad 25%. Prowadzimy zarówno postępowania przeciwko ubezpieczycielom OC , NWW jak i postępowanie przed KRUS-em.

INNE WYPADKI

– odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie
Dotyczy zdarzeń takich jak: poślizgnięcia na oblodzonej nawierzchni, potknięcia na nierówności chodnika, wypadki na skutek niesprawnych urządzeń, wypadki w sklepach, restauracjach oraz w trakcie imprez masowych. Ważnym elementem jest tutaj niezwłoczne zabezpieczenie dowodów – świadków, zdjęć, zgłoszeń właścicielowi terenu, Policji, itd.

– zadośćuczynienie skutkom nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby – jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczenie kredytu,

WYPADKI ZA GRANICĄ

– odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach za granicą
Prowadzimy postępowania także bezpośrednio przeciwko zagranicznym towarzystwom ubezpieczeń. W większości Państw UE istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów pełnomocnika występującego na etapie przedsądowym. W takich przypadkach nasze wynagrodzenie w całości lub części będzie pokryte przez ubezpieczyciela. Postępowania te wymagają znajomości przepisów prawa obowiązujących w danym państwie, a także danego systemu nadzoru ubezpieczeniowego. Osobom poszkodowanym w wypadkach za granicą poza zapewniamy pełną pomoc prawną i rzetelną obsługę ich sprawy.

BŁĘDY MEDYCZNE

– odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej
Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga uzyskać odszkodowanie zarówno poszkodowanym na skutek błędów medycznych jak i w wyniku niedbalstwa pracowników służby zdrowia.

end faq


SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE

W przypadku szkód majątkowych, osoby poszkodowane skazane są często na wyliczenia i kosztorysy sporządzone przez pracowników towarzystw ubezpieczeń lub osoby działające na ich zlecenie. Chodzi tutaj przede wszystkim o kosztorysy naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia ale także inne szkody majątkowe objęte ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te są najczęściej zaniżone.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach:

problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę – szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju) lub wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne),
zaniżeniem kosztów naprawy kosztorysowej np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie -np. poprzez żądanie faktur źródłowych, odmowy pokrycia kosztów holowania i parkingu,
rozliczeniach szkody całkowitej – zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,

W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego,
 • zwrot kosztów adaptacyjnych, etc.

 

DLACZEGO EuCO ?

W imieniu osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich, prowadzimy negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym w celu wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia na drodze przedsądowej oraz w razie potrzeby – w ramach postępowań sądowych.
GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych
 • doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
 • rehabilitację
 • pomoc psychologa i psychiatry
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

ODSZKODOWANIE NAJWYŻSZE W MOŻLIWYCH

Warto pamiętać, że podczas gdy firmy ubezpieczeniowe proponują średnio 700 – 1200 zł za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, sądy przyznają nawet 2000 – 6000 zł. Nasze główne atuty: wieloletnie doświadczenie zdobyte w czterech europejskich krajach oraz ponad 70 tysięcy przeprowadzonych spraw, sprawiają, że jak nikt inny wiemy w jaki sposób rozmawiać z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

GWARANTUJEMY OBSŁUGĘ SPRAWY PRZEZ WYSPECJALIZOWANYCH PRAWNIKÓW

Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej jest dla poszkodowanych najbardziej efektywną metodą ich uzyskania.
EuCO jest jedną z niewielu firm odszkodowawczych w Polsce, posiadających własną Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się świadczeniem usług zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych. Dzięki działaniom Kancelarii mają Państwo szansę na uzyskanie wyższych kwot odszkodowań i innych świadczeń, jeżeli na drodze przedsądowej ich wysokość nie była satysfakcjonująca.

NO WIN, NO FEE

Zgodnie z zasadą „no win, no fee” *(nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia) pobieramy ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego odszkodowania. Wysokość prowizji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i jest indywidualnie ustalana. Ponieważ nasze wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkich starań, by była ona możliwie najwyższa.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn będą Państwo chcieli zrezygnować z naszych usług, będą mogli Państwo zrobić to w każdym momencie bez ponoszenia kosztów, o ile w wyniku naszych działań nie uzyskano dla Państwa żadnej kwoty do wypłaty.

www.euco.pl
stat4u